Dejavnost

Naša glavna vodila so varčevanje z energijo in energetska optimizacija, uporaba alternativnih in obnovljivih virov energije, racionalna raba energije, pametne zgradbe, sonaravne in trajnostne rešitve, varovanje okolja in aplikativna ekologija ...

Svetovalni inženiring


Za različne vrste objektov, od trgovskih, poslovnih, izobraževalnih, športnih in drugih, izvajamo svetovalni inženiring – od izdelave investicijske dokumentacije (dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), študije izvedbe nameravane investicije, predinvesticijske zasnove (PINZ), investicijskega programa, novelacije investicijskega programa, poročila o izvajanju investicijskega projekta, poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta), vodenja in koordinacije upravnih postopkov (aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo tehničnega pregleda in za pridobitev uporabnega dovoljenja), svetovalne in druge inženirske storitve (svetovanje naročnikom v vseh fazah investicije, priprava razpisov za izbor izvajalca, pridobivanje in evalvacija ponudb, izbor najustreznejših ponudnikov, priprava pogodb po naročilu investitorjev in priprava prijav na razpise), strokovne nadzore in urejanje nepremičnin (iskanje nepremičnin po zahtevah naročnika, organizacija cenitev nepremičnin, priprava in sklepanje pogodb (kupoprodajnih, služnostnih, menjalnih, odškodninskih sporazumov), priprava gradiv in sodelovanje pri razlastitvenih postopkih, pravno svetovanje in preverjanje pravnega stanja nepremičnin, vodenje postopkov in sporazumevanje z lastniki, izvedba vseh vrst zemljiškoknjižnih vpisov in vpisi objektov v kataster stavb in kataster GJI).Galerija nekaterih referenc