Dejavnost

Naša glavna vodila so varčevanje z energijo in energetska optimizacija, uporaba alternativnih in obnovljivih virov energije, racionalna raba energije, pametne zgradbe, sonaravne in trajnostne rešitve, varovanje okolja in aplikativna ekologija ...

Urbanistična dokumentacija


Za energetske objekte, poslovne cone, stanovanjska območja, prometno infrastrukturo, območja za potrebe obrambe in drugo na področju načrtovanja prostora izdelujemo:

 • idejne zasnove za prostorsko načrtovanje,
 • spremembe in dopolnitve obstoječih aktov,
 • občinske podrobne prostorske načrte (OPPN),
 • državne prostorske načrte (DPN),
 • strateške prostorske akte,
 • občinske prostorske načrte (OPN),
 • urbanistične načrte (UN),
 • usmeritve za razvoj naselij,
 • vizije razvoja mest,
 • usmeritve za razvoj dejavnosti,
 • študije variant (ŠV),
 • strokovne podlage za območja in posege,
 • elaborate posegov na kmetijska zemljišča,
 • presoje vplivov na okolje (PVO),
 • okoljska poročila (OP),
 • in študije (ocene) vplivov na okolje.


Galerija nekaterih referenc