Articles

       The whole process up to handover facility,

       including urban planning, design and consulting engineering

       is managed by our team of experts.

ZARAČUNAVANJE PROJEKTNIH POGOJEV


Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el.

IZS.NOVO/ Letnik 21, november 2018

S sprejetjem nove gradbene zakonodaje že prihaja do poskusov zaračunavanja podatkov vezanih na projektne pogoje. Gradbeni zakon je tukaj zelo jasen: ”Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.” Takšno zakonsko določbo je vseboval že ZGO-1.

Namen projektnih pogojev

Pogoji mnenjedajalcev so namenjeni pridobitvi podatkov in pogojev za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvajanje gradnje ter tudi za uporabo objekta. Seveda se samoumevno razume, da mora projektant, da lahko upošteva pogoje, prejeti tudi potrebne podatke o npr. tangiranem vodu infrastrukture, da lahko izdela korektne rešitve. Pogojedajalec mora ob izdaji pogojev podati vse tiste podatke, ki so v pristojnosti ali upravljanju pogojedajalca in ki omogočajo projektantu, da pri izdelavi projektne dokumentacije upošteva podane pogoje.

Dostop do podatkov

Projektant lahko podatke o obstoječi gospodarski javni infrastrukturi (GJI) pridobi preko javno dostopnih podatkov (kar urejajo Zakon o urejanju prostora, Zakon o prostorskem načrtovanju, Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora, Pravilnik o vodenju in vsebini podatkov o komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih, Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja, Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture) ali od pristojnega mnenjedajalca. Upravljalci objektov GJI so dolžni zagotoviti, da se zbirni podatki o objektih GJI posredujejo v zbirni kataster GJI na Geodetsko upravo RS.

Upravičenost do potrebnih podatkov

V praksi se žal pogosto izkaže, da javno dostopni podatki niso popolni in ne vsebujejo potrebnih podatkov (širine, globine, kapacitete, število in tip kablov, materiali ipd.), včasih celo niso dostopni podatkih o trasah (lokacijah). V primeru tangenc, ki zahtevajo posebne načine varovanja ali celo prestavitev obstoječih vodov, je bistvenega pomena poznavanje tehničnih podatkov. Vlagatelj za projektne pogoje je upravičen do vseh potrebnih podatkov, mnenjedajalec pa mu jih je skladno z 32. členom Gradbenega zakona dolžan podati brez pogojevanja s plačilom.

Slaba praksa

Prihaja do primerov, ko mnenjedajalec izda projektne pogoje, ki sicer podajo pogoje (zahteve), vendar pa podatki o tangirani infrastrukturi niso celoviti (npr. vidna le trasa iz naslova javno dostopnih podatkov, pogoji pa ne podajo nobenega podatka obstoječega stanja). Pri pozivu za tehnične podatke mnenjedalec izda zahtevo za plačilo podatkov. Takšno ravnanje je nedopustno in nezakonito in ima lahko za posledico tudi oškodovanje projektanta ali naročnika dokumentacije. Gre namreč za zahteve, ki lahko vplivajo: • na predmet javnih razpisov, • na roke izdelave projektne dokumentacije. Javni razpisi namreč ne predvidevajo in tudi ne morejo zahtevati, da ponudnik krije stroške pogojedajalcev, saj gre za stroške, ki jih ni moč vnaprej oceniti (torej če so potrebni), kaj šele pravilno ovrednotiti. Nekaj, kar ni moč vedeti ali ovrednotiti, ne sme biti predmet javnega razpisa. In četudi se ti stroški izločijo in jih krije naročnik, to v vsakem primeru pomeni dodatno časovno zamudo, saj je po pridobljenih pogojih potrebno dobiti od pogojedajalca predračun, nato pa izdati naročilo. Sama realizacija predaje podatkov tudi ni časovno nikjer opredeljena. Torej gre za zamudo in za dela, ki zakonsko niso predvidena, vsekakor pa gre za zaplet, ki ne pripomore k časovnemu krajšanju izdelave dokumentacije, kar je bil eden od namenov novega Gradbenega zakona.

Zakonitost ravnanja mnenjedajalcev

Če povzamemo, je torej vsaka zahteva za plačilo izdaje projektnih pogojev ali s pogoji vezanih podatkov kakor tudi izdaje mnenj zakonsko nedopustna. V primeru, da pride do takšnega primera, predlagamo, da se obvesti Ministrstvo za okolje in prostor ali Ministrstvo za infrastrukturo, o dogodku pa se obvesti tudi poklicno zbornico.

Vprašljivi primeri

Torej je vsaka zahteva za plačilo izdaje projektnih pogojev ali s pogoji vezanih podatkov, kakor tudi izdaja mnenj ali mnenjem enakovrednih dokumentov, je torej nezakonita. Zato je vprašljiva odločitev nekaterih občin, da v svoje prostorske akte vnašajo zahteve za pridobitev dodatnih mnenj s strani posameznih inštitucij, če te svoje storitve (izdaja mnenj) nezakonito zaračunavajo.Gallery of some references