News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Energetska sanacija Srednje šole Črnomelj


Črnomelj, 3. oktober 2013 – Projekt energetske sanacije Srednje šole v Črnomlju se je zaključil. V naši družbi smo izdelali projektno in investicijsko dokumentacijo ter vlogo za pridobitev  sredstev, na podlagi katere so bila pridobljena kohezijska sredstva ter sredstva za šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za celovito energetsko sanacijo objekta. V fazi izvedbe investicije je Savaprojekt pripravil razpis za izbor izvajalca, vodil postopek za izbor ter izvajal nadzor nad izvedbo del.

Projekt je predvideval celotno energetsko sanacijo stavbe, ki vključuje tako toplotno izolacijo zunanjega ovoja stavbe (fasada, okna in vrata na lupini stavbe ter izolacija podstrešja), kot tudi zamenjavo energenta (vgradnja kotla na biomaso – peleti), optimizacijo ogrevalnega sistema z vgradnjo termostatskih ventilov, sanacijo in optimizacijo razsvetljave ter izvedba CNS-a oz. energetski monitoring.

Z izvedbo sanacije se bodo stroški porabe energije v šoli zmanjšali za približno 33.900 EUR/letno oziroma 37 % v primerjavi s stroški energije pred izvedbo sanacije. Investicija bo imela tudi druge pozitivne učinke, kot na primer znižanje porabe energentov (kar bo prispevalo k zmanjšanju energijske odvisnosti od države), zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v okolje, povečanje deleža obnovljivih virov v energetski bilanci, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v šoli, uresničevanje strateške usmeritve države na področju energetike ipd.Gallery of some references