News

 

    Information about recent projects and assignments of the company

  in the field of engineering services.

Prostostoječa sončna elektrarna v Termoelektrarni Brestanica


Družba Termoelektrarna Brestanica d.o.o. želi na neizkoriščenem travniku na jugovzhodu kompleksa postaviti sončno elektrarno. Območje obsega približno 4.000 m2 in je orientirano na zahod. Podjetje Savaprojekt d.d. je bilo izbrano za izdelavo IZP, DGD in PZI projektne dokumentacije, 3D animacije ter za izdelavo dokumentacije in vloge za predhodno presojo.

Želja naročnika je bila, da se na predmetno območje postavi kar se da močno sončno elektrarno z optimalnim izkoristkom. Zaradi navedenega je bilo izdelanih kar nekaj simulacij postavitve fotovoltaičnih celic. Prav tako je bila izdelana Študija postavitve sončne elektrarne, ki je preverjala vpliv senčenja na dani lokaciji.

V fazi izdelave projektne dokumentacije smo prišli do zaključka, da je na območju možno postaviti sončno elektrarno moči 420 kWp. Prenos proizvedene električne energije je predviden preko razmernikov (string inverterjev) vse do nove transformatorske postaje (TP). Sončna elektrarna bo torej preko lastne transformatorske postaje vzankana v obstoječeSN omrežje.

Predhodne geološko-geomehanske raziskave so pokazale sestavo terena – zemljine. Na podlagi elaborata smo v podjetju izbrali primerno temeljenje podkonstrukcije, ki je cenovno ugodno.

Sočasno s projektiranjem smo za naročnika pripravili služnostne pogodbe na odseku novega SN kablovoda ter uredili vpis v zemljiško knjigo.


 Gallery of some references