Real Estate

 

           Construction of buildings and business zones for the market

           and sale of our own holiday and residential buildings.

Business zone Drnovo-east


Območje se nahaja znotraj poslovne cone Drnovo-vzhod ob naselju Drnovo – pri izvozu iz AC za Krško. Drnovo je kraj sredi Krškega polja in spada pod občino Krško, leži približno 4 km od centra Krškega. Nahaja se ob glavni cesti G1-5 Krško-Drnovo v neposredni bližini avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje. Železniška postaja v Krškem je od območja oddaljena le 4 km. Poslovna cona je razdeljena na več karejev različnih velikosti. Dovoljena je gradnja ne-stanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov.

Površina zemljišča: ca 14.000,00m2
Glavna regija: Posavska regija
Lokacija: Poslovna cona Drnovo (Drnovo-vzhod)
Status projekta: možna takojšnja gradnja

Prostorski akt

Na lokaciji velja Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za Poslovno cono Drnovo - vzhod (Uradni list RS št.116/08), ki na podlagi namenske rabe proizvodnih dejavnosti (IG) dopušča:

• hotelske in gostinske stavbe
• upravne in pisarniške stavbe (banka, pošta, zavarovalnica...)
• trgovske stavbe
• stavbe za storitveno dejavnost
• postaje, terminali, garažne stavbe
• industrijske stavbe, skladišča
• stavbe za izobraževanje in raziskovalno delo
• stavbe za kulturo in razvedrilo
• športne dvorane
• in druge stavbe

Dopustne so dejavnosti skladno z namenom načrtovanih objektov, s poudarkom na logističnih, trgovsko poslovnih, centralnih in obrtnih dejavnosti.

Komunalna opremljenost

• Dostop do cone je iz obstoječe obvozne ceste Drnovo.
• Priključitev na vodovodno in plinovodno omrežje je možno na zahodnem delu cone ob glavni cesti Drnovo-Križaj.
• Priključitev na telekomunikacijsko omrežje je možno pri krožišču, ob vstopu v poslovno cono Drnovo.
• Komunalne odpadne vode se priključijo na kanalizacijski sistem Krško.
• Padavinska odpadna voda se odvaja v ponikovalnice.
• Električne energije je v tem trenutku na razpolago še ca 2MW.

Ključne prednosti

• Bližina avtocestnega priključka.
• Bližina letališča v Cerkljah ob Krki.
• Bližina Železniške proge.
• Bližina mesta Krško.
• Infrastrukturna in komunalna opremljenost parcel.
• Ugodna cena zemljišča.

Vizualizacija:


Kontakt:

Tatjana Vresk, Savaprojekt d.d. Krško

E-pošta: tatjana.vresk@savaprojekt.si

Tel.: 07 49 14 218 Gallery of some references