Real Estate

 

           Construction of buildings and business zones for the market

           and sale of our own holiday and residential buildings.

Business zone Drnovo-west


Območje, ki je umeščeno znotraj poslovne cone Drnovo - zahod, se nahaja ob naselju Drnovo – pri izvozu iz AC za Krško. Drnovo je kraj sredi Krškega polja in spada pod občino Krško, leži okoli 4 km od centra Krškega. Nahaja se ob glavni cesti G1-5 Krško-Drnovo, v neposredni bližini avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje. Do železniške postaje v Krškem so le 4 km. Poslovna cona leži na strateško pomembni lokaciji, kjer že delujejo nekatera podjetja. Dovoljena je gradnja ne-stanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov.

Površina zemljišča: ca 5.100,00m2
Glavna regija: Posavska regija
Lokacija: Poslovna cona Drnovo (Drnovo-zahod)
Status projekta: možna takojšnja gradnja

Prostorski akt

Na lokaciji velja Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) občine Krško (Uradni list RS št.61/15), ki na podlagi namenske rabe centralnih dejavnosti (CD) in proizvodnih dejavnosti (IG) dopušča:

• poslovne,
• oskrbne,
• centralne dejavnosti

ter gradnjo objektov:

• gostišča,
• moteli, hoteli,
• bencinske črpalke,
• avtosaloni,
• obrtne delavnice,
• objekti transportne dejavnosti,
• trgovski objekti...
 

Usmeritve iz prostorskega akta

• Zidani ali montažni objekti.
• Pravokotne oblike, možnost razgibanih tlorisov.
• Objekti locirani vzporedno z glavno cesto.
• Faktor zazidanosti max. 0,7.
• Max. višina objektov 15 m, gradnja kleti je dopustna (klet mora biti v celoti vkopana v zemljo).
• Ravne strehe z naklonom do max. 15 °.
• Gradbena linija vzporedna z glavno cesto.

Komunalna opremljenost

• Prometna dostopnost se bo urejala s krožiščem na glavni cesti G1-5 Krško-Drnovo ter dostopno cesto.
• Možna je priključitev na distribucijski cevovod, ki poteka po južnem robu prodajne parcele.
• Ob bencinskem servisu je v obstoječih jaških možna priključitev na telekomunikacijsko in električno omrežje.
• Odvajanje komunalnih odpadnih voda bo možno z izgradnjo kanalizacijskega sistema v poslovni coni oziroma z ureditvijo lastne nepretočne greznice na praznjenje.
• Priključitev na obstoječe plinovodno omrežje je možno v oddaljenosti 230 m od prodajne parcele.

Ključne prednosti

• Bližina avtocestnega priključka.
• Bližina letališča v Cerkljah ob Krki.
• Bližina Železniške proge.
• Bližina mesta Krško.
• Infrastrukturna in komunalna opremljenost parcel.
• Ugodna cena zemljišča.
 

Vizualizacija:Kontakt:

Tatjana Vresk, Savaprojekt d.d. Krško

E-pošta: tatjana.vresk@savaprojekt.si

Tel.: 07 49 14 218 

 Gallery of some references