Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN Občine Kostanjevica na Krki


Kostanjevica na Krki, 12. april 2012 – V času med 22. marcem in 23. aprilom je v prostorih Občine Kostanjevica na Krki potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja občine Kostanjevica na Krki, ki ga izdeluje ekipa Savaprojekta. 12. aprila je potekala javna obravnava, na kateri so Savaprojektovi izdelovalci občankam in občanom podali obrazložitve in dodatna pojasnila k razgrnjenemu gradivu.

Izhodišča, cilji prostorskega razvoja
Razvojne potrebe občine so zaradi kulturnih znamenitosti, naravnih danosti celotnega prostora in reliefnih značilnosti prednostno usmerjene v razvoj turizma ter v manjši meri v razvoj poslovnih dejavnosti in ostalih dejavnosti, kot so trgovina in storitve. V nižinskem delu se ohranja intenzivno kmetijstvo.
Razvoj naselij temelji na prenovi obstoječega stavbnega fonda, zapolnitvi obstoječe pozidave, zaokrožitvi obstoječe pozidave, kot manjši širitvi naselja na območja, kjer je možna navezava na obstoječa infrastrukturna omrežja, sanaciji razpršene gradnje in ohranjanju avtohtone razpršene poselitve.
Težnja občine je povečati demografsko rast in izboljšati življenjske pogoje za mlade družine, s posebnim poudarkom na ohranjanju poseljenosti podeželja.
Na področju infrastrukture je med prioritetami obnova lokalnih cest, izgradnja kanalizacijskega omrežja, s pripadajočimi čistilnimi napravami ter dogradnja vodovodnega omrežja.

Zasnova prostorskega razvoja
Poselitev se v prvi vrsti usmerja v občinsko središče, ki pa se zaradi arhitekturnih in urbanističnih spomenikov ter poplavne ogroženosti širi le v smislu manjše zaokrožitve obstoječe pozidave. Razvoj naselja Prekopa in ostalih podeželskih naselij se zagotavlja z omogočanjem kvalitetnih bivalnih razmer in kmetijskimi ter dopolnilnimi dejavnostmi.
Širitve, ki omogočajo novo organizirano gradnjo, na novih površinah, so predvidene znotraj Kostanjevice na Krki (površine za razvoj turizma na jugozahodu, nova stanovanjska gradnja na zahodu in jugovzhodu (Globočice), zelene površine na območju šolskega kompleksa in severno od otoka).
Nove površine za stanovanjsko gradnjo kot minimalne zaokrožitve so tudi v naseljih: Črneča vas, Črešnjevec pri Oštrcu, Dobe, Dobrava pri Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Dolšce, Globočice, Gornja Prekopa, Grič, Kočarija, Malence, Orehovec, Oštrc, Slinovce, Velike Vodenice.
Umeščanje zdraviliške vasi s termalnimi bazeni v Sajevcah je strateškega pomena za razvoj občine. Izraba termalne vode predstavlja neizkoriščen potencial, ki je izhodišče razvoja turizma v tej občini.
Širitve za razvoj turizma so načrtovane tudi v Slinovcah (turizem Karlče), Globočicah, Jablancah, v Sajevcah (zdraviliški turizem), na Gorjancih (Polom) ter severno od Oštrca. Z zaokrožitvijo se pridobi minimalno število parcel za gradnjo, ki se lahko navezujejo na obstoječo infrastrukturo. Najpomembnejše lokacije za razvoj turizma tako predstavljajo: območje starega mestnega jedra z gradom, Kostanjeviška jama, reka Krka, Krakovski gozd, zdraviliška vas v Sajevcah, Karlče, izvir termalne vode Topličnik, gričevnato, vinogradniško območje Gorjancev, območje na Polomu, konjeniški turizem v Dobah.
Razvoj turizma se sicer spodbuja na celotnem območju občine, prednostno pa na območju občinskega središča, kjer se razvijata predvsem kulturni in zdraviliški turizem. Glavna os razvoja turizma poteka v smeri severjug oziroma severovzhod – jug, od zdraviliške vasi, preko samega otoka Kostanjevica na Krki z obstoječo gostinsko in turistično ponudbo ter vse do samostanskega kompleksa oz. gradu Kostanjevica na Krki. Os predstavlja osnovo za nizanje dodatnih programov, ki dopolnjujejo turistično ponudbo, kot so galerije, trgovine s spominki, prenočišča, območja za kulturne prireditve ter izhodišča za šport in rekreacijo ter razvoj ostalih turističnih dejavnosti po celi občini.
Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti se umešča predvsem v Kostanjevico na Krki in Gornjo ter Dolnjo Prekopo, kjer je zagotovljena dobra prometna dostopnost, v povezavi z javnim potniškim prometom, kolesarskimi in peš potmi.
Obrtne, skladiščne, trgovske, poslovne in proizvodne dejavnosti so predvidene v sklopu gospodarske cone, le v občinskem središču, severno od otoka in obvoznice.
Razvoj športa in rekreacije je predviden v Kostanjevici na Krki - ob reki Krki, ob osnovni šoli ter ob ribniku, zahodno od grajskega kompleksa. Dejavnosti za oddih, rekreacijo in šport se razvijajo tudi na Gorjancih (Polom), v Orehovcu, Gornji Prekopi, Ržišču, Dolšcah ter ob ribniku Slinovce.
Prednostna območja za razvoj kmetijske dejavnosti so v ravninskih predelih občine, na levem in desnem bregu reke Krke.Galerija nekaterih referenc