Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Javna obravnava OPPN za most čez Savo pri naselju Log ter izvennivojsko križanje ceste z železnico


Log, 15. februar 2012 – Danes je v dvorani večnamenskega doma na Logu pri Sevnici potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za most čez reko Savo pri naselju log in izvennivojsko križanje ceste z železnico, ki ga izdelujemo v družbi Savaprojekt. Krajanom so OPPN predstavili predstavniki Občine Sevnica z županom Srečkom Ocvirkom in vodjo oddelka za okolje in prostor Romanom Perčičem, Jagica Ganc kot predstavnica Savaprojekta ter predstavniki Direkcije RS za ceste z direktorjem mag. Gregorjem Fickom. Namen prostorske ureditve je določitev prostorsko izvedbenih pogojev za prestavitev regionalne ceste vzhodno od mesta Sevnica in gradnjo novega mostu v naselju Log.

 

Prestavitev regionalne ceste severno od glavne železniške proge Zidani most – Dobova
Cesta se izvede kot dvopasovnica. Dolžina prestavljene ceste je ca 1,1km. Normalni prečni profil regionalne ceste je na delu med Sevnico in križiščem za novi most 10,78 m in na delu med križiščem za novi most in mostom čez Vranjski potok 8,65 m. Ob prestavljeni regionalni cesti sta predvidena dva oporna zida v skupni dolžini ca. 700 m. Maksimalna višina opornih zidov je ca. 9.0 m. Oporna zidova ob regionalni cesti morata biti reliefno obdelana in členjena ter izvedena v terasah.
 

Gradnja povezovalne ceste in mosta Log med glavno in regionalno cesto
Predvidena je kot dvopasovnica skupne dolžine ca. 336 m. Dolžina mostne konstrukcije je ca. 296 m in ceste, ki se izvede na nasipu ca. 50 m. Normalni prečni profil mostu čez Savo je 12,0 m ter na cesti od mostu do navezave na G1-5, 15,26 m (vključno s pasom za levo zavijanje). Niveletni potek mosta se prilagodi predpisani svetli višini nad glavno železniško progo in Savo.
Oblikovanje inženirskih objektov ter zunanjih, spremljajočih ureditev je treba združiti v kompozicijo arhitekturnih, krajinskih in tehničnih elementov v prostorsko sprejemljivo kompozicijo in celoto. Oblikovanje mostne konstrukcije se izvede kot vitka betonska ali jeklena konstrukcija, s čimer se ohranjajo strukturne značilnosti kulturne krajine (ozke podolgovate njive, pravokotno na tok reke Save). Ograja na mostu mora biti transparentna.
 

Križišča in priključki
Štirikrako križišče se uredi v naselju Log na glavni cesti G1-5/0336 Boštanj - Impoljca ter trikrako križišče na levem bregu reke Save, na prestavljeni regionalni cesti R3-679 Radeče – Brestanica. Križišče na glavni cesti se uredi s pasovi za levo zavijanje. Pas za levo zavijanje v križišču regionalne ceste se uredi le iz smeri Brestanice.
Prilagodi se obstoječe priključke: do blokov na ulici Pod Vrtačo, dovoz do stanovanjske hiše Pod Vrtačo 12, dostop do gozda ter nadomestni priključek na poljsko pot za dovoz do kozolca severno od regionalne ceste.
 

Rekonstrukcija glavne ceste
V sklopu ureditve križišča na glavni cesti G1-5 v naselju Log se rekonstruira glavna cesta v dolžini ca. 290 m. Horizontalno se rekonstrukcija glavne ceste prilagodi obstoječemu poteku. Južni rob rekonstruirane glavne ceste se prilagaja obstoječemu robu, ob severnem robu pa je predvidena širitev glavne ceste za ureditev pasov za levo zavijanje in ureditev avtobusnega postajališča.Galerija nekaterih referenc