Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Občinski prostorski načrt (OPN) občine Rečica ob Savinji


Rečica ob Savinji, 3. marec 2016 Na 10. redni seji Občinskega sveta občine Rečica ob Savinji je bil sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rečica ob Savinji.

V začetku meseca marca je bil na 10. redni seji Občinskega sveta občine Rečica ob Savinji sprejet Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Rečica ob Savinji.

Občina Rečica ob Savinji leži v osrednjem delu Zgornje Savinjske doline in meji na občine Ljubno, Gornji Grad, Mozirje in Nazarje. Nastala je leta 2006 z odcepitvijo od sosednje občine Mozirje. Občina meri 30 km2, ima približno 2.300 prebivalcev in jo sestavlja 12 naselij. Strnjena naselja se pojavljajo predvsem v dolinskem delu občine, skozi katerega teče reka Savinja. Hribovitejši je predvsem severni del občine, kamor spada tudi del Športno rekreacijskega centra Golte.

V podjetju Savaprojekt smo izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Rečica ob Savinji prevzeli v začetku leta 2014, ko je bil OPN v fazi predloga. V dveh letih, ki sta bili potrebni za dokončanje tega temeljnega prostorskega dokumenta občine, sta glavni nalogi predstavljala predvsem izdelava predloga OPN v ustrezni obliki, ki je omogočal pridobivanje mnenj, in pa postopek usklajevanja za posege v prostor, ki so za občino Rečica ob Savinji razvojnega pomena, s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Zadnja pozitivna mnenja so bila pridobljena v začetku meseca februarja.

V sklopu OPN je bilo obravnavanih 122 pobud (vlog) pravnih oziroma fizičnih oseb, ki so se nanašale predvsem na spremembo namenske rabe iz stavbnih v kmetijska zemljišča, gradnjo gospodarskih objektov, spremembo namembnosti gospodarskih objektov v stanovanjske oz. legalizacijo objektov, postavitev sončnih in hidroelektrarn, razvoj turističnih, športno-rekreacijskih in gospodarskih dejavnosti ter kmetijske proizvodnje, korekcije obstoječih stavbnih zemljišč, uskladitev pravnega stanja z dejanskim, spremembo namenske rabe iz kmetijskega zemljišča v gozdno zemljišče, ipd. Največ pobud je bilo podanih za gradnjo stanovanjskih stavb oziroma spremembo namembnosti iz kmetijskega v stavbno zemljišče. Kot sprejemljivih je bilo v končni fazi opredeljenih 62 oziroma dobra polovica vseh pobud.

Z novim prostorskim aktom je občina pridobila približno 24 hektarov novih stavbnih zemljišč, med katerimi so številni posegi, ki bodo občini zagotovili gospodarski razvoj oziroma bodo omogočili ureditve širšega družbenega pomena (Kamp Menina, Kamp Savinja, Športno letališče Pobrežje, Žaga Potočnik, Brinečev kmečki mlin, gasilski poligon v Šentjanžu itd.).Galerija nekaterih referenc