Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

»Poslovni objekt Odseka znanosti o okolju - O2 na Reaktorskem centru v Podgorici«


Zaključek operacije »Poslovni objekt Odseka znanosti o okolju - O2 na Reaktorskem centru v Podgorici«

Konec septembra 2015 smo uspešno zaključili investicijo izgradnje novega poslovnega objekta Odseka znanosti o okolju O2 s povezovalnim hodnikom in rekonstrukcije objekta Kemija na Reaktorskem centru v Podgorici, katere naročnik je Institut »Jožef Stefan«. Gre za investicijo, ki je bila sofinancirana s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, prednostne usmeritve: »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«. Vrednost investicije je bila ca. 7 mio EUR.
Sofinancirani so bili upravičeni stroški priprave in izdelave investicijske in projektne dokumentacije, gradnje, nakupa nove pohištvene, laboratorijske in raziskovalne opreme, stroški inženiringa z nadzorom nad gradnjo, dela projektne pisarne in stroški vezani na obveščanje javnosti. Celotna operacija je trajala od leta 2011, ko so se začele aktivnosti vezane na izdelavo investicijske in projektne dokumentacije in pridobitve gradbenega dovoljenja, pa vse do septembra 2015, ko se je zaključila gradnja in vgradila vsa oprema. Otvoritev novozgrajenih in rekonstruiranih prostorov je bila 23. novembra 2015.

Naše podjetje je pri navedeni investiciji sodelovalo od vsega začetka, saj smo izvajali celoten inženiring nad investicijo, ki je obsegal izvedbo pripravljalnih del, izdelavo investicijske dokumentacije, pripravo vloge za pridobitev sofinanciranja operacije, pripravo razpisov za izbor projektanta, izvajalca GOI del ter dobavitelja pohištvene opreme vključno z analizo prejetih ponudb, aktivnosti za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja, vodenje inženiringa s strokovnim nadzorom in nadzorom koordinatorja za varnost in zdravje pri delu tekom gradnje, izdelavo elaborata za vpis objekta v kataster stavb, tehnično svetovanje in vodenje investicije v skladu z navodili sofinancerja, vključno s pripravo zahtevkov za sofinanciranje in poročanjem sofinancerju.

Z navedeno investicijo je naročnik/upravičenec pridobil ca. 800 m2 novih poslovnih prostorov (pisarne in kabineti, predavalnica, strojnica in tehnični prostori) ter preuredil in opremil ca. 1100 m2 obstoječih prostorov v objektu Kemija, v katerih so nastali laboratoriji za izvajanje raziskovalnih dejavnosti.

S tem je naročnik uresničil primarni namen, ki je združitev potrebnih znanj za razvoj in izvedbo projektov za reševanje okoljske problematike, doseči kritično maso znanja za uspešno izvedbo raziskovalnih projektov in doseči sinergijske učinke z združevanjem partnerjev in njihovih usposobljenosti.


Tatjana Vresk, spec.za menedž.Galerija nekaterih referenc