Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

V Savaprojektu potekalo srečanje Občine v luči prihodnosti


Krško, 2.12.2014 - V organizaciji Savaprojekta je potekalo srečanje za občine na temo: Občine v luči prihodnosti – prostorsko in projektno načrtovanje na ravni občin. Srečanja so se udeležili predstavniki 10 občin: Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Škocjan, Šmarješke Toplice, Radeče, Trbovlje, Mozirje in Rečica ob Savinji. Savaprojektovi strokovnjaki so pripravili 8 predstavitev z zelo aktualnimi temami, ki se dotikajo ravnanja občin v prihodnosti ter spreminjajo ustaljeni način gledanja.

Predstavljene so bile celostne prometne strategije občin, ki jih občine na podlagi razpisa ministrstva lahko izdelajo za svoje območje ali v povezavi s sosednjimi občinami, pri tem se stroški izdelave strategije lahko do 85 % sofinanciranjo iz razpisov trajnostne mobilnosti. Celostne prometne strategije so strateški dokumenti občin, ki celovito obravnavajo vse načine in oblike prevoza na območju mesta in njegovega zaledja ter dopolnjujejo in nadgrajujejo plansko dokumentacijo.

Naslednja odločitev, ki jo občine lahko sprejmejo v smislu trajnejšega odnosa do okolja je usmeritev v »zero waste« občine, oziroma občine brez odpadkov. Pri tem je treba poudariti, da je glavni namen zmanjšanje proizvodnje in nastajanja odpadkov, kar lahko občine dosegajo z različnimi ukrepi. V tujini in tudi v Sloveniji že obstajajo primeri tovrstne dobre prakse, ki so udeležencem srečanja bili tudi predstavljeni. Z usmeritvijo poslovnih con v EKO poslovne cene lahko občine pridobijo investitorje, ki tudi sami želijo delovati trajnostno ter s tem zmanjševati vplive na okolje. Podjetja vidijo v takšnih energetsko samozadostnih in ekoloških conah priložnost za razvoj zelenih produktov in s tem tudi pridobitev različnih certifikatov in posledično tudi pridobitev sredstev za razvoj tovrstnih dejavnosti.

Energetsko certificiranje stavb in skoraj ničenergijske stavbe je bila naslednja obravnavana tematika, saj v družbi Savaprojekt d.d razpolagamo s strokovnjaki z licenco za izdelavo energetskih izkaznic in s pooblastilom Republike Slovenije za izdajo energetskih izkaznic, v nadaljevanju pa so bili pod naslovom sofinanciranje operacij energetskih sanacij na javnih stavbah predstavljeni projekti, kjer je naše podjetje nastopalo s celovito storitvijo inženirja, od pridobitev kohezijskih sredstev za energetsko sanacijo, pripravo dokumentacije, nadzora izvedbe vse do končnega prevzema energetsko saniranega objekta v uporabo.

Največ debate sta med udeleženci povzročili predstavitvi naših arhitektov, ki sta govorili o novih arhitekturnih trendih po svetu in doma, primerih dobre in slabe prakse ter kako in kje umeščati posebne arhitekturne oblike, kot so npr.: zemljanke, vkopane hiše in zelene strehe, v odnosu do obstoječe tradicionalne slovenske arhitekture. Udeleženci so se strinjali, da se lahko gradi vse vrste arhitekture, vendar vsaka ne spada povsod.

Na srečanju so bile predstavljene tudi možnosti reševanja konfliktov pri umeščanju objektov v prostor, pri čemer smo želeli občine opozoriti, da lahko zelo veliko same naredijo v komunikaciji pred začetkom formalnega postopka, pri čemer je smiselno predhodno izdelati analizo tveganja ter rešitve ureditev predhodno predstaviti in uskladiti z javnostjo, saj javna obravnava v formalnem postopku sprejemanja prostorskih aktov pomeni zgolj seznanitev javnosti, vračanje v predhodno že izdelane in sprejete faze pa pomeni visoke stroške in dolge časovne zamike. V primeru, da konflikt vseeno nastane, pa ga je možno uspešno ter z najmanjšimi stroški rešiti s pomočjo mediacijskih postopkov. V podjetju Savaprojekt se zato tudi izobražujemo na področju zelene mediacije. V zaključku so udeleženci izpostavili problem povezovanja manjših občin v skupne projekte, saj se pojavljajo problemi z vodenjem takšnih projektov in koordinacijo vseh udeležencev. Skupni projekti bi bili smiselni predvsem na področju celostnih prometnih strategij in »zero waste« občin.

Glede na pozitivni odziv udeležencev smo se dogovorili, da bodo tovrstna srečanja v prihodnje postala stalnica, saj poleg prenosa informacij predstavljajo tudi dobro priložnost za komunikacijo med predstavniki občin, pri čemer bomo v predstavitev vsebin v prihodnje povabili tudi predstavnike iz občin.Galerija nekaterih referenc