Aktualno

Vse naše poslovne uspehe, aktualno dogajanje, pomembne novice in tudi zabavna sporočila delimo z vami.

Stanovanjska pozidava v Stari vasi na Vidmu


V Občinskem prostorskem načrtu (OPPN) občine Krško se na območju mesta Krško, na Vidmu nahaja prosta, nepozidana površina, za katero je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). V Savaprojektu smo za privatnega investitorja pristopili k izdelavi prostorskega akta. Investitor želi na obravnavanem območju graditi stanovanjske stavbe.

Območje stanovanjske gradnje se nahaja severno od Ceste 4. julija in vzhodno od Erjavčeve ulice v Stari vasi na Vidmu. V naravi gre za nepozidano, travnato površino, ki predstavlja eno izmed lepših, še prostih lokacij za stanovanjsko gradnjo v mestu Krško. Območje je prometno dostopno iz Erjavčeve ulice, od koder se uredi dostopna cesta do načrtovanih stavb.

Območje OPPN je razdeljeno na dve območji (A in B), ki ju ločuje dostopna cesta. Na območju A je načrtovana gradnja dveh do štirih eno- ali dvostanovanjskih stavb. Na območju B je načrtovana gradnja ene do treh stanovanjskih stavb, z možnostjo umestitve tri- in večstanovanjske stavbe ali stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (starejše).Galerija nekaterih referenc