Članki

            Celoten proces do predaje objekta, tako s področja urbanizma,

            projektiranja in svetovalnega inženiringa

            obvladuje ekipa naših strokovnjakov.

Splošnih pogojev zavarovanja odgovornosti po 14. členu ZAID še ni


Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el.

Glasilo inženirske zbornice Slovenije

S sprejetjem novega zakona ZAID je zakonodajalec podal temeljna izhodišča za sklenitev zavarovanj pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti. S tem pa splošni pogoji zavarovanja, ki jih bodo ponujale zavarovalnice, še niso v celoti določeni. Določitev splošnih pogojev zavarovanja je v teku. Ker pa dogovarjanje med Slovenskim zavarovalnim združenjem, Ministrstvom za okolje in prostor in zbornicami (IZS, ZAPS, GZS-ZSIN) poteka počasi, navkljub prvotnemu cilju, ni mogoče realno pričakovati, da bodo splošni pogoji zavarovanja po 14. členu ZAID na voljo do konca leta.

Definiranje izhodišč

Imenovana je bila projektna skupina IZS za zavarovanje odgovornosti, ki je zadolžena, da s Slovenskim zavarovalnim združenjem (SZZ) uskladi smernice o urejanju obveznega zavarovanja odgovornosti po določilih ZAID. Projektna skupina je na delovnem sestanku 23. 10. 2018 določila osnovne usmeritve in zahteve, predvsem pa je izpostavila bistveno zahtevo, da morajo biti vse pogodbe skladne z določili in namenom zakona. Problematika je namreč pomembna, saj se je v praksi izkazalo, da danes dejavnost pooblaščenih inženirjev in arhitektov praktično skorajda ni zavarovana in da so zavarovalnice v bistvu zavajale zavarovance (in investitorje) s sklepanjem vsebinsko močno okrnjenih pogodb. Namen določil ZAID je popraviti današnje razmere.

Usklajevanje izhodišč in vsebin

Dne 12. 11. 2018 je na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) potekal sestanek z namenom uskladitve osnutka vzorčnih pogojev zavarovanja. Poleg predstavnikov MOP in IZS so bili na sestanku s SZZ prisotni še predstavniki ZAPS, GZS in nekaterih večjih zavarovalnic. Na sestanku so bila predstavljena stališča in mnenja udeleženih strank, pri čemer je MOP potrdil izhodiščno stališče IZS, da nobeno dejanje zavarovanca (inženirska storitev) ne sme in ne more biti izločeno, razen v primeru naklepa in hudo malomarnosti. Zato je bilo definirano pravilo, da “Zavarovalnica v okviru zavarovanja poklicne odgovornosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev krije škodo zaradi zahtevkov, ki jih investitor ali tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi strokovne napake pri opravljanju poklicnih nalog, ki spadajo v okvir opravljanja arhitekturne in inženirske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.” Šele v nadaljevanju se smejo navesti morebitne izključitve. Sprejet je bil tudi pomemben sklep: “Pravni subjekt zavarovanja odgovornosti je pravni subjekt kot nosilec arhitekturne in inženirske dejavnosti skladno z ZAID.” Na sestanku so bila obravnavana tudi vprašanja, ki so poleg samih vsebin zavarovanja prav tako bistvena, na primer:

• časovna omejitev uveljavljanja zahtevkov po poteku trajanja zavarovanja,

 • možnost sklenitve kritja zavarovanja po poteku trajanja zavarovanja tudi v primeru zamenjave zavarovalnice,

• določitev minimalnega časa in možnosti podaljšanja zavarovanja na deset let, kolikor je potrebno kritje iz naslova solidnosti gradnje po Obligacijskem zakonu,

• dopustitev in definiranje maksimalne odbitne franšize,

• odprta je bila problematika kontrole veljavnosti zavarovanja odgovornosti v primeru škodnega primera, saj se ta v škodnem primeru lahko ugasne. SZZ naj bi na osnovi sklepov in razprave pripravila dopolnjen osnutek vzorčnih pogojev zavarovanja do 15. 12. 2018, kar bo predmet naknadnih usklajevanj.

Pričakovanja

Vsekakor bo potrebno temeljito preučiti nadaljnji predlog Slovenskega zavarovalniškega združenja, saj so interesi zavarovalnic drugačni od interesa zavarovanca. Cilj zakona je zavarovati pooblaščenega inženirja in arhitekta, sočasno tudi investitorja v primeru nastanka škode. Seveda pa lahko v primeru prevelikih zahtev v cilju zaščite dela inženirja pride do nesorazmerno visokih premij. Zato gre za izjemno občutljivo vsebino, ki ne bo mogla zadostiti vsem interesom, posledično bodo nekatere vsebine prepuščene posameznih primerom. Torej tudi po vzpostavitvi usklajenih zavarovalnih smernic bodo še vedno vsebine, ki bodo v veliki meri prepuščene odnosu zavarovalnica – zavarovanec (in s svojimi zahtevami po vsebini in trajanju zavarovanja tudi investitorja). Z njimi bodo udeležene stranke do potankosti dorekle vsebino, izjeme, premije.Galerija nekaterih referenc