Članki

            Celoten proces do predaje objekta, tako s področja urbanizma,

            projektiranja in svetovalnega inženiringa

            obvladuje ekipa naših strokovnjakov.

Osnutek nove prostorske tehnične smernice za zdravstvene objekte ni zadovoljiv


Avtor: mag. Vinko Volčanjk, univ. dipl. inž. el., predsednik UO MSE

Inženirska zbornica Slovenije, september 2019

Ministrstvo za zdravje je junija objavilo javno obravnavo osnutka nove Prostorsko tehnične smernice za zdravstvene objekte. Rok za podajanje pripomb in predlogov je bil 31. 7. 2019. Matična sekcija elektroinženirjev (MSE) je podala komentarje k vsebinam elektrotehnične narave.


INŽENIRSKA ZBORNICA NI SODELOVALA PRI NASTAJANJU VSEBIN
V veljavi je prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti, ki vsebuje zahteve iz Pravilnika o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti za zdravstvene objekte – bolnišnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo.
Ministrstvo za zdravje je preko javnega razpisa podelilo nalogo izdelave nove smernice. Inženirska zbornica Slovenije pri nastajanju vsebin ni sodelovala.

IZHODIŠČE
Ker so bile pri vpogledu v vsebine ugotovljene sistemske pomanjkljivosti, nismo pristopili k pripravi podrobnejših komentarjev na posamezne točke, niti nismo podali konkretnih pripomb s predlogi, saj bi to pomenilo celovito preoblikovanje vsebin in poseganje v izdelek, ki ga je pogodbeno prevzela druga stranka.

MNENJE MSE
Bistvene ugotovitve so:
• v slovenski smernici so naslovi in izrazi v angleščini,
• neustrezne povezave in neusklajenosti s standardizacijo in ostalimi predpisi,
• neusklajena strokovna terminologija,
• vsebina ni v skladu z Gradbenimi zakonom in pripadajočimi podzakonskimi dokumenti,
• poenotiti nivo obdelave med sklopi različnih strok,
• več je strokovno neustreznih vsebin.
Pri posameznih ugotovitvah smo v dopisu Ministrstvu za zdravje podali tudi obrazložitve s primeri.

MNENJE ELEKTROTEHNIČNE ZVEZE SLOVENIJE
Matična sekcije elektroinženirjev aktivno sodeluje z Elektrotehniško zvezo Slovenije (EZS) in je z njo v stalnem stiku, saj se s tem omogoči doseganje višje strokovne ravni. Tudi EZS je podala dokaj kritične komentarje k vsebini osnutka smernice. K analizi je zveza pristopila s podrobnejšimi vpogledi, zato ne preseneča, da je v seznamu ugotovitev podanih dokaj veliko število komentarjev, kar vsekakor tudi potrjuje bistvene ugotovitve podane s strani MSE.

ZAKLJUČEK
Menimo, da tovrstni dokumenti ne morejo in ne smejo biti predmet javnega naročanja, saj na ta način ni zagotovila, da bo tako izdelan dokument resnično kakovosten in celovit. Dejansko bi morala biti izdelava tako pomembnega dokumenta podeljena strokovnim inštitucijam, ki so zmožne zagotoviti strokovno usposobljen kader z izkušnjami. Seveda bi moral naročnik zagotoviti tudi ustrezno financiranje. Prepuščanje izdelave tovrstnih dokumentov trgu vsekakor ni prava rešitev, saj je trg pogojen s tržnimi zakonitostmi (dobiček, čim manjša poraba časa, čim manj vključenega osebja).
Menimo, da je potrebno osnutek smernice celovito preveriti in uskladiti in da v sedanji vsebini ni primeren za javno obravnavo ali celo sprejem. V primeru sprejetja lahko pride do večjih težav.
Svetujemo, da se z angažiranjem dodatnih kompetentnih strokovnjakov dokument dopolni in uredi, nato se naj pred postopki sprejemanja obvezno izvede recenzija s strani neodvisnega strokovnega osebja.Galerija nekaterih referenc