Članki

            Celoten proces do predaje objekta, tako s področja urbanizma,

            projektiranja in svetovalnega inženiringa

            obvladuje ekipa naših strokovnjakov.

Prestavitve preizkusne steze v podjetju Revoz


Avtor: Nejc Prašnikar, univ. dipl. inž. grad.

December 2019

V proizvodnji avtomobilov podjetja Revoz imajo visoke cilje glede kakovosti. V proizvodnem procesu je vsak avto podrobno pregledan, na koncu pa izvedejo še t. i. dinamični preizkus na posebej prilagojeni preizkusni stezi, ki z različnimi ovirami (ostri zavoji, granitne kocke, ležeči policaji, itd.) simulira dejanske vozne razmere na cesti.

Zaradi potreb po reorganizaciji in širjenju proizvodnje na območje obstoječe preizkusne steze je podjetje Revoz pri nas naročilo projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo in prestavitev preizkusne steze v obstoječ objekt Logistike na jugu ter izgradnjo dodatnih proizvodnih površin na mestu sedanje »piste«, za testiranje in končno kontrolo izgotovljenih vozil.

Rekonstrukcija se izvede v sklopu obstoječega objekta v jugovzhodnem vogalu proizvodnega objekta tovarne Revoz, ki je s svojo vzhodno fasado obrnjen proti delu stanovanjskega naselja Gotna vas. Namen, višina in horizontalni gabarit objekta je prilagojen Lokacijskemu načrtu Revoza.

Obstoječa zgradba je pritlična, temeljena na točkovnih temeljih z vmesnimi povezovalnimi temelji. Nosilna konstrukcija stavbe je iz kovinskih stebrov in primarnih nosilcev. Sekundarna konstrukcija je iz paličnih nosilcev. Fasada in streha je iz izolacijskega sendviča z obojestransko pločevino, s toplotno izolacijo iz kamene volne. Bruto površina obstoječega objekta preizkusne steze znaša 2695 m2 v pritličju. Novi prostor bo imel površino 1585 m2, nova pista v območju Logistike bo imela površino 965 m2 in bo v povezavi z obstoječim delom piste imela skupno površino 1985 m2.

Projekt, v sklopu katerega zadnje mesece intenzivno delamo na izdelavi načrta arhitekture in načrta gradbenih konstrukcij, je v grobem razdeljen v dve fazi.Prva faza predvideva izvedboarmiranobetonske plošče nove preizkusne steze, ki se delno nahaja na območju obstoječe preizkusne steze, delno pa se nadaljuje v sosednjo proizvodno halo Logistike. Znotraj le-te se za ločitev proizvodnega dela hale od območja preizkusne steze nad celot-nim območjem steze izvede ovoj, ki je koncipiran s pregradnimi stenami in stropom iz toplotnoizolacijskih in protihrupnih sendvič panelov na jekleni okvirni konstrukciji. Med novim stropom steze in obstoječo streho je načrtovana tehnična medetaža s podestom iz pohodnih rešetk, ki je dostopna preko novih kovinskih stopnic. Na podestu je poleg tehnične opreme lociran zabojnik za redne sestanke službe.

Drugo fazo projekta predstavlja podaljšanje proizvodne linije, v okviru katere se izvede armiranobetonska poglobitev t.i. kontrolne linije in dostopna armiranobetonska plošča. Prostor nove proizvodne linije se od območja nove preizkusne steze prav tako loči s toplotno izolacijskim ovojem na jekleni okvirni konstrukciji.

S projektom je ob upoštevanju požarnega načrta potrebno zagotoviti ustrezne navezave na obstoječe objekte in projektno obdelati vse potrebne posege, prestavitve in dodelave. Projekt je zaradi potrebe po čimprejšnji izgradnji zaznamovala predvsem izdelava projekta po fazah. Predvidena izgradnja je konec januarja 2019.

 Galerija nekaterih referenc