Članki

            Celoten proces do predaje objekta, tako s področja urbanizma,

            projektiranja in svetovalnega inženiringa

            obvladuje ekipa naših strokovnjakov.

Vizija razvoja mesta Krško


Mesto Krško potrebuje vizijo razvoja

Petek, 3. julij 2009

Mesto Krško je potrebno povezati v celoto, umakniti glavne prometnice z območja med reko in bivalnimi površinami, povezati mesto z reko in ponovno umakniti industrijo na obrobje mesta, hkrati pa oživiti močno meščansko strukturo, ki jo je mesto nekoč že imelo. To je osnovni koncept vizije razvoja mesta Krško, katere pobudnik in avtor je družba Savaprojekt. Zastavljena je v okvir treh časovnih obdobij – trideset, šestdeset in sto let – ob predpostavki enakomernega gospodarskega razvoja ter na temelju obstoječih znanj in razvoja tehnologije. »Večina ureditev, načrtovanih v preteklosti, je že realiziranih, zato je potrebno določiti nadaljnjo pot razvoja mesta, »poudarja idejni vodja vizije Peter Žigante, glavni direktor družbe Savaprojekt. »Naš cilj je, da bi vizijo, ki bi postavila temelje za vse potencialne razvojne projekte, oblikovali skupaj z meščankami in meščani z vseh področij družbenega življenja, ki najbolje poznajo mesto, zato želimo vključiti njihove ideje in predloge. V končni fazi pa naj bi vizijo potrdil tudi Občinski svet občine Krško, vendar le kot usmeritev, ne pa kot obvezujoč dokument,« še dodaja.

Vizija razvoja mesta Krško predvideva preusmeritev razvoja oziroma samega koncepta mesta, ki je danes usmerjen v smeri SZ – JV (povezava starega mestnega jedra z Vidmom). Vizija predvideva razvoj v smeri SV – JZ, torej razvoj v smeri Videm – Leskovec, Žadovinek, pri čemer je staro mestno jedro potrebno gojiti kot poseben del mesta.
Glavni elementi vizije pa so tudi razvoj močne meščanske strukture, ki je podobno kot v drugih mestih zamrla, na področju prometa vzpostavitev peš mostov preko Save, oživitev rečnega prometa ter umik tranzitnega prometa z območja med reko in mestom, na področju ekologije pa kvalitetno bivanjsko okolje s čistim zrakom, vodo in tlemi.

Mesto Krško v tridesetih letih
V 30 letih naj bi se poslovne dejavnosti postopoma začele umikati iz mesta proti avtocesti, predvidena je razširitev poslovne cone (PC) Drnovo in del Feniksa. Prav tako je predvidena širitev Žadovinka z novo obvoznico, ki je definirana že v obstoječem planskem aktu občine, vendar v viziji ne predstavlja končnega stanja. Na Črnilah naj bi v tem obdobju uredili športno-rekreacijski center, v mestnem jedru pa ustvarili mladim prijazno mesto, tja usmerili kulturne in druge podobne dejavnosti, oblikovali peš cono z umirjenim motornim prometom in povezali mesto z reko. Na območju tovarne Vipap naj bi se v prvi fazi del območja namenil centralnim dejavnostim, v tem obdobju naj bi tu stal tudi že kompleks Krke. Širila naj bi se tudi industrijska cona (IC) Vrbina, kjer naj bi po potrebi odprli raziskovalno-razvojni energetski kompleks; zgrajeno naj bi bilo odlagališče NSRAO; med drugim pa je predvidena tudi širitev stanovanjskih pozidav na Polšci, Senušah, Narplu, …

Mesto Krško v šestdesetih letih
V tem obdobju, ko lahko na podlagi obstoječih znanj še objektivno načrtujemo, vizija predvideva nadaljnji umik obrti, poslovnih dejavnosti oz. industrije iz Leskovca proti PC Drnovo. Žadovinek, ki se je iz industrijskega območja razvil v trgovsko, naj bi postal stanovanjsko območje s centralnimi dejavnostmi, mimo naj bi stekla nova trasa obvoznice, ki razširjenega Žadovinka ne bi ločevala od ostalega dela mesta, obstoječa cesta pa naj bi se prekategorizirala v cesto mestnega ranga. V tem obdobju naj bi se odprlo novo skupno pokopališče, obstoječi pokopališči v Krškem in Leskovcu pa preuredili v parkovne površine. Na območju tovarne Vipap naj bi v šestdesetih letih področje, kjer stoji tovarna, postalo stanovanjsko, v tem obdobju Kompleks Krka še ostaja. IC Vrbina naj bi se širila južno od Vrbinske ceste.

Mesto Krško v stotih letih
V tem najbolj oddaljenem obdobju, ko na podlagi trenutnih znanj ni mogoče napovedati napredka, naj bi bilo območje tovarne Vipap izključno stanovanjsko področje s centralnimi dejavnostmi. V tem obdobju naj bi se južni in severni del IC Vrbina povezala, s poudarkom na umestitvi »lahke« industrije v bližino mesta.
Na področju prometa naj bi Krško v tem obdobju imelo traso hitre železnice, medmestni metro (Sevnica-Krško-Brežice), predvidena je preusmeritev glavne cestne povezave, načrtovane ob levem bregu Save, na tunel ter vzpostavitev dodatnih povezav levega in desnega brega reke Save.

Cilj vizije je tudi uveljavitev mestnih četrti – organizacijskih enot, ki ponazarjajo upravljanje mesta in gospodarjenje s skupnimi interesi. Mestne četrti kot socialno, kulturno in ekonomsko zaključene mestne vasi (Urban Village) znotraj sodobnega mesta naj bi se delile na Krško-Videm (ali Novo Krško, Krško-levi breg, …), Staro Krško (ali Krško-sever, …) in Krško-Leskovec (ali Krško-jug, …).

Pozivamo vse Krčanke in Krčane ter vse ostale, ki so z mestom Krško kakorkoli povezani, da pošljejo svoje ideje, predloge, pripombe, mnenja in stališča o viziji razvoja mesta Krško na naslov Savaprojekt, d.d., CKŽ 59, 8270 Krško s pripisom Vizija mesta Krško ali na elektronski naslov vizija@savaprojekt.si.
 

Podrobnosti in slikovni material:

Vizija razvoja mesta Krško [.pptx]


Krško danes in čez 30-60-100 let [.pptx]

Zakaj vizija?

 Koncept razvoja mestaKrško čez 30 letKrško čez 60 letKrško čez 100 letGalerija nekaterih referenc