Dejavnost

Naša glavna vodila so varčevanje z energijo in energetska optimizacija, uporaba alternativnih in obnovljivih virov energije, racionalna raba energije, pametne zgradbe, sonaravne in trajnostne rešitve, varovanje okolja in aplikativna ekologija ...

Projektna dokumentacija


Za arhitekturo, nizke gradnje, konstrukcije, strojne in elektro instalacije ter telekomunikacije izdelujemo projektno dokumentacijo:

> idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),

> idejni projekt (IDP),

> projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

> projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),

> projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),

> dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN),

> revizije in recenzije projektov.

Izdelujemo in poskrbimo za elaborate in študije, kot so požarni red, načrti zaščite in reševanja, zasnove požarne varnosti, prometne študije in elaborate, izjave o varnosti z oceno tveganja, energetske elaborate in študije, študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo. Svetujemo pri projektiranju in izvajamo projektantski nadzor. Izdelujemo tudi energetske izkaznice.Galerija nekaterih referenc