Dejavnost

Naša glavna vodila so varčevanje z energijo in energetska optimizacija, uporaba alternativnih in obnovljivih virov energije, racionalna raba energije, pametne zgradbe, sonaravne in trajnostne rešitve, varovanje okolja in aplikativna ekologija ...

Storitve inženirja


V družbi Savaprojekt vam s 70 lastnimi storitvami inženirja v pripravi in izvedbi celovito svetujemo in vas zastopamo pri gradnji objektov in načrtovanju prostora.

V prvi pripravljalni fazi našim naročnikom ponujamo od opredelitve investicijske namere (evidentiranje potreb naročnika in priprave programsko projektne naloge), pripravljalnih del, kot so pridobitev lokacijske informacije, izdelava idejne zasnove – idejnega projekta, izdelava investicijske dokumentacije, pridobitev geodetskega posnetka, geomehanskih raziskav in po potrebi izdelava PIA, izdelave urbanistične dokumentacije, pridobitev zemljišč (z nakupom zemljišč in pridobitvijo služnosti na ostalih tangiranih zemljiščih – infrastruktura), izdelave projektne dokumentacije (pridobitev projektnih pogojev, projekta za pridobitve gradbenega dovoljenja, pridobitev soglasij, projekta za izvedbo in projekta za razpis) do pridobivanja gradbenega dovoljenja s pripravo razpisne dokumentacije, izvedbe razpisa, analize ponudb, izbora izvajalca in priprave predloga gradbene pogodbe.

V fazi izvedbe vam ponujamo strokovni nadzor pri gradnji objekta, od organizacije zakoličbe objekta, uvedbe izvajalca v delo, izvajamo gradbeni nadzor, nadzorujemo kvaliteto izvedbe in kvaliteto vgrajenih materialov, pa tudi roke in porabo finančnih sredstev, tolmačimo tehnično dokumentacijo izvajalcu, obdelujemo obračunske situacije in račune, sodelujemo pri organizaciji in pridobivanju kontrolnih meritev in pregledov pooblaščenih institucij pred izvedbo tehničnega pregleda, pregledamo in preverimo potrebne dokumente, ateste, certifikate za izdelke in materiale, vgrajene v objekt, poskrbimo za izdelavo geodetskega posnetka, organiziramo in sodelujemo pri končnem obračunu z izvajalci del ter primopredajne in obračunsko dokumentacijo med izvajalcem in investitorjem.

V naslednjem koraku vam izdelamo tehnično dokumentacijo (projekt izvedenih del, navodilo za vzdrževanje in obratovanje ter projekt za vpis v uradne evidence), sledijo aktivnosti za pridobitev uporabnega dovoljenja (geodetski posnetek izvedenih del, pripravimo vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja, organiziramo in sodelujemo pri tehničnem pregledu ter za vas pridobimo odločbo uporabnega dovoljenja). V sklopu zaključnih del vam uredimo zemljiškoknjižne zadeve, primopredajo objekta in končni obračun.Galerija nekaterih referenc