Dejavnost

Naša glavna vodila so varčevanje z energijo in energetska optimizacija, uporaba alternativnih in obnovljivih virov energije, racionalna raba energije, pametne zgradbe, sonaravne in trajnostne rešitve, varovanje okolja in aplikativna ekologija ...

Svetovalni inženiring


Za različne vrste objektov, od trgovskih, poslovnih, izobraževalnih, športnih in drugih, izvajamo storitve svetovalnega inženiringa:

> izdelava investicijske dokumentacije (dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), študija izvedbe nameravane investicije, predinvesticijska zasnova (PINZ), investicijski program, novelacija investicijskega programa, poročilo o izvajanju investicijskega projekta, poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta),

> vodenje in koordinacija upravnih postopkov (aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo tehničnega pregleda in za pridobitev uporabnega dovoljenja),

> svetovalne in druge inženirske storitve (svetovanje naročnikom v vseh fazah investicije, priprava razpisov za izbor izvajalca, pridobivanje in evalvacija ponudb, izbor najustreznejših ponudnikov, priprava pogodb po naročilu investitorjev in priprava prijav na razpise),

> strokovni nadzori in urejanje nepremičnin (iskanje nepremičnin po zahtevah naročnika, organizacija cenitev nepremičnin, priprava in sklepanje pogodb (kupoprodajnih, služnostnih, menjalnih, odškodninskih sporazumov),

priprava gradiv in sodelovanje pri razlastitvenih postopkih, pravno svetovanje in preverjanje pravnega stanja nepremičnin, vodenje postopkov in sporazumevanje z lastniki, izvedba vseh vrst zemljiškoknjižnih vpisov in vpisi objektov v kataster stavb in kataster GJI.Galerija nekaterih referenc