Dejavnost

Naša glavna vodila so varčevanje z energijo in energetska optimizacija, uporaba alternativnih in obnovljivih virov energije, racionalna raba energije, pametne zgradbe, sonaravne in trajnostne rešitve, varovanje okolja in aplikativna ekologija ...

Urbanistična dokumetacija


Za energetske objekte, poslovne cone, stanovanjska območja, prometno infrastrukturo, območja za potrebe obrambe in druga območja in stavbe izdelujemo naslednjo dokumentacijo:

> prostorski izvedbeni akti (idejne zasnove za urbanizem, spremembe in dopolnitve obstoječih izvedbenih aktov, občinski podrobni prostorski načrti (OPPN), državni prostorski načrti (DPN), urejanje podobe naselij in krajine),

> prostorski planski dokumenti (strateški prostorski akti, občinski prostorski načrti – plani (OPN), urbanistični načrti (UN), usmeritve za razvoj naselij, koncept zelenih površin, vizije razvoja mest, usmeritve za razvoj dejavnosti),

> študije, elaborati in strokovne podlage (študije variant (ŠV), strokovne podlage / idejne rešitve za prostorsko izvedbene akte, elaborati posegov na kmetijska zemljišča, presoje vplivov na okolje, okoljska poročila, študije (ocene in ranljivosti) vplivov na okolje, metodološka dokumentacija, strategije trajnostne mobilnosti),

> lokacijski preveritve (za individualno odstopanje prostorsko izvedbenih pogojev, za določitev stavbnih zemljišč, za omogočanje začasne rabe prostora),

> svetovanje na področju prostorskih aktov (pri pripravi in izdelavi prostorskih aktov).Galerija nekaterih referenc