Reference

              Naša prednost je interdisciplinarni pristop s pravočasnim

              strokovnim svetovanjem že v začetku investicije,

              ki omogoča celovite rešitve.

Inženiring


Svetovalni inženiring:

 1. Poslovno-proizvodni objekt Belimed Grosuplje
 2. Energetska sanacija Kompleksa JZ PB Vojnik
 3. Informacijsko središče GEN energija, svetovalni inženiring v fazi priprave in izvedbe
 4. Eurogarden center v Krškem, svetovalni inženiring, naročnik Rotar d.o.o.
 5. Poslovno-logistični center, svetovalni inženiring v pripravi in izvedbi, naročnik Avtotehna d.d.
 6. Poslovno stanovanjski objekt v Stari vasi v Krškem, svetovalni inženiring, projektna dokumentacija
 7. Bencinski servis Smednik, svetovalni inženiring, naročnik OMV Slovenija
 8. Grad Brestanica, svetovalni inženiring pri izvedbi del v okviru celostne prenove
 9. Večnamenska športna dvorana OŠ Mokronog
 10. Športna dvorana Brežice
 11. Letališče Cerklje ob Krki, izdelava investicijske dokumentacije, svetovanje, nadzor, in koordinacija, naročnik Ministrstvo za obrambo
 12. DLN letališče Cerklje ob Krki, izvajanje inženirskih storitev za izvedbo dodatnih del pri spremljanju izdelave ter DIIP
 13. Izgradnja HE na spodnji Savi, predinvesticijska dokumentacija za HE Brežice, naročnik IBE d.o.o.
 14. Proizvodna hala na lokaciji gramoznice v Veliki vasi, svetovalni inženiring pri izgradnji, naročnik Willy Stadler d.o.o.
 15. Grieshaber logistik center na Drnovem, svetovalni inženiring, projektna dokumentacija, naročnik Grieshaber logistika d.o.o.
 16. Objekti Mestne občine Ljubljana, popis del za izvedbo del investicijskega vzdrževanja v letu 2007, naročnik Mestna občina Ljubljana
 17. Vinarski center, svetovalni inženiring, projektna dokumentacija, naročnik Sporti d.o.o.
 18. Prenova stare porodnišnice za potrebe Upravne enote Novo mesto, naročnik MJU
 19. Distribucijski center, naročnik Sava tires d.o.o.
 20. Dijaški domovi v dolenjski regiji, svetovalni inženiring za investicijsko vzdrževalna dela, naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport
 21. Srednje šole v posavski, zasavski in dolenjski regiji, svetovalni inženiring za investicijsko vzdrževalna dela, naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport
 22. Dijaški domovi v Sloveniji, svetovalni inženiring za investicijsko vzdrževalna dela, naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport
 23. Srednje šole v zasavski, posavski in dolenjski regiji, svetovalni inženiring za investicijsko vzdrževalna dela, naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport

 

Pridobivanje zemljišč, služnostnih pogodb:

 1. MPOP Rakovec, pridobivanje zemljišč, projektna dokumentacija, naročnik Ministrstvo za javno upravo
 2. MPOP Planina, pridobivanje zemljišč, naročnik Ministrstvo za javno upravo
 3. MPOP Drenovec, pridobivanje zemljišč, naročnik Ministrstvo za javno upravo
 4. HE Boštanj, pridobivanje stalno zasedenih zemljišč, naročnik Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
 5. AC odsek Kronovo – Smednik, pridobivanje zemljišč, naročnik DARS d.d.
 6. AC odsek Kronovo – Smednik, pridobivanje objektov in razreševanje problematike rušencev, naročnik DARS d.d.
 7. AC odsek Lešnica – Kronovo, pridobivanje zemljišč, naročnik DARS d.d.
 8. AC odsek Račiča – Podtabor, pridobivanje zemljišč, naročnik DARS d.d.
 9. AC odsek Pluska – Ponikve, pridobivanje zemljišč, naročnik DARS d.d.
 10. AC odsek Pluska – Hrastje, pridobivanje objektov in zagotovitev nadomestnih gradenj ali nadomestitev prostorov rušencem, naročnik DARS d.d.
 11. DV 2x400 kV Beričevo – Krško, sklepanje služnostnih pogodb in overitev podpisov, naročnik Elektro Slovenija
 12. MMP Bistrica ob Sotli, investicijska dokumentacija, investicijsko svetovalni inženiring, pridobitev zemljišč, naročnik Ministrstvo za javno upravo
 13. Bencinski servis Livada, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik OMV Slovenija d.o.o.
 14. Bencinski servis Krško, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik OMV Slovenija d.o.o.
 15. Rekonstrukcija ceste Šentjur – Mestinje, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik AGIP Slovenija d.o.o.
 16. Bencinski servis Ajdovščina, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik AGIP Slovenija d.o.o.
 17. Bencinski servis Šmarje pri Jelšah, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik AGIP Slovenija d.o.o.
 18. KKO LC Dragatuš + smer Kvasica, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik Telekom Slovenije d.d.
 19. OK Vinica in OK Dragatuš, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik Telekom Slovenije d.d.
 20. OK in KKO Dolenjske Toplice – Uršna sela, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik Telekom Slovenije d.d.
 21. MOK Račje selo, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik Telekom Slovenije d.d.
 22. MOK LC Črmošnjice, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik Telekom Slovenije d.d.
 23. MOK LC Bizeljsko - LC Pišece, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik Telekom Slovenije d.d.
 24. OK LC Metlika – MP Metlika, pridobivanje služnostnih pogodb, naročnik Telekom Slovenije d.d.

 

Investicijska dokumentacija:

 1. Energetska sanacija stavb JZ PB Vojnik, investicijska dokumentacija
 2. Ocena vrednosti investicije OŠ Globoko
 3. Energetska sanacija - Srednja šola Črnomelj
 4. Energetska sanacija - Tehniški šolski center Nova Gorica, invest. program
 5. Prenova stare porodnišnice za potrebe Upravne enote Novo mesto, investicijska dokumentacija, naročnik MJU
 6. Obnova objekta bivše vojašnice na Roški cesti v Ljubljani, investicijska dokumentacija, naročnik MJU
 7. Poslovni prostori UE Brežice, investicijska dokumentacija, naročnik MJU
 8. Preureditev kompleksa bivšega samskega doma Jožeta Jame v Ljubljani v poslovni objekt UVZ MNZ, DIIP, naročnik Ministrstvo za notranje zadeve
 9. Preureditev gasilskega doma v Velikem Podlogu – izgradnja večnamenske dvorane pri PŠ Veliki podlog, DIIP, naročnik Občina Krško
 10. Poslovni prostori inšpekcijskih služb v Krškem, DIIP,naročnik Ministrstvo za notranje zadeve
 11. Vrtec pri OŠ Raka in preureditev šole za zagotavljanje pogojev, DIIP, naročnik Občina Krško
 12. Program sanacije občinske komunalne strukture, izdelava DIIP, naročnik Občina Krško
 13. Nakup stanovanj, investicijski program, naročnik Ministrstvo za notranje zadeve
 14. Program sanacije občinske komunalne strukture, izdelava DIIP, naročnik Občina Krško
 15. Izgradnja nove knjižnice v Krškem, izdelava DIIP, naročnik Občina Krško
 16. Poslovni prostori za DUO Mozirje, dokument identifikacije investicijskega programa, predinvesticijska zasnova, investicijski program, naročnik Ministrstvo za javno upravo
 17. Pridobitev novih (dodatnih) prostorov za potrebe dnevnega varstva VDC Krško – Leskovec, izdelava DIIP, naročnik Varstveno delovni center Krško – Leskovec
 18. Nakup prostorov radia 94 za potrebe inšpekcijskih služb v Postojni, izdelava DIIP, naročnik Ministrstvo za javno upravo
 19. HE Blanca, program izvedbe infrastrukturnih ureditev, naročnik INFRA d.o.o.
 20. PP Cerknica, investicijska dokumentacija, naročnik MNZ Policija
 21. Komunalna infrastruktura za poslovno cono Drnovo, program opremljanja zemljišč za gradnjo, naročnik Občina Krško
 22. Komunalna infrastruktura za poslovno cono Vrbina, program opremljanja zemljišč za gradnjo, naročnik Občina Krško
 23. Stanovanjska pozidava Grajska – Kostanjevica na Krki, program opremljanja zemljišč za gradnjo, naročnik Občina Krško
 24. DIIP za Enoto Brežice, strokovna pomoč, naročnik VDC Krško – Leskovec


Galerija nekaterih referenc