Reference

              Naša prednost je interdisciplinarni pristop s pravočasnim

              strokovnim svetovanjem že v začetku investicije,

              ki omogoča celovite rešitve.

Urbanistična dokumentacija


Državni izvedbeni akti:

 • Državni lokacijski načrti v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1):

 1. Državni LN za HE Krško
 2. Državni lokacijski načrt za DV 2 x 110 kV Grosuplje – Trebnje
 3. Državni LN za HE Blanca
 4. Državni LN za Letališče Cerklje ob Krki
 5. LN HE Boštanj

 

 • Državni prostorski načrti v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt):

 1. Državni prostorski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na območju Vrbine, občina Krško
 2. Državni prostorski načrt za HE Brežice

 

Občinski planski akti:

 • Srednjeročni in dolgoročni družbeni plani v skladu z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (ZUN):

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–1990, Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10.11.2000
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986–1990, Uradni list Republike Slovenije, št. 97/2001
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986–1990, Uradni list Republike Slovenije, št. 71/2002
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990, Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2002
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990, Uradni list Republike Slovenije, št. 116/2002
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990, Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21.11.2002,
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško, Uradni list RS, št. 79/04
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–1990, Uradni list RS, št. 87/04

 

 • Prostorsko ureditveni pogoji (PUP) v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1):

 1. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Metalne – TOZD TGO Senovo, UL RS št. 12/1988
 2. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina, UL RS št. 7/2001
 3. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm Krško, UL RS št. 2/1992
 4. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih ob Tomšičevi ulici na Senovem, UL RS št. 4/1997
 5. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Rudnik Senovo I., UL RS št. 21/1997
 6. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Lisca Senovo, UL RS št. 4/1997
 7. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Športni center Grič I, UL RS št. 37/1996
 8. PUP za sanacijo degradiranega območja Krško (1994)
 9. PUP za sanacijo degradiranega območja Sevnica (1994)
 10. PUP za sanacijo degradiranega območja Brežice (1994)
 11. PUP II: območje separacije na Senovem (1999)
 12. PUP za podeželje občine Sevnica (sprejet 2004)
   
 • Občinski prostorski načrti (OPN) v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt):

 1. Občinski prostorski načrt za Občino Radeče
 2. Občinski prostorski načrt za Občino Zagorje ob Savi
 3. Občinski prostorski načrt za Občino Kostanjevica na Krki
 4. Občinski prostorski načrt za Občino Krško (v izdelavi)


Občinski izvedbeni akti:

 • Zazidalni načrti (ZN) v skladu z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (ZUN):

 1. Odlok o zazidalnem načrtu Spodnji Grič II, UL SRS št. 9/1987
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad, UL RS št. 30/2004
 3. Odlok o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek, SDL št. 12/1985
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško - Electa (območje karejev med Cankarjevo, Sovretovo in Rozmanovo ulico), UL RS št. 67/2006
 5. Odlok o zazidalnem načrtu dela mesta Krško, SDL št. 20/1970
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone Leskovec, UL RS št. 71/2002, UL RS št. 91/2005
 7. Odlok o zazidalnem načrtu Leskovec-Gmajna, SDL št. 24/1982
 8. Odlok o zazidalnem načrtu Videm – Polšca, UL RS št. 118/2005
 9. Odlok o zazidalnem načrtu Dorc-Brestanica, UL RS št. 24/1991
 10. Odlok o sprejetju določenih zazidalnih načrtov (stanovanjsko naselje Leskovec - Gmajna), SDL št. 7/1972
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico in Senovo (ZN Stritarjeva - Oštir, območja med Stritarjevo ulico in Potjo na Polšco v Krškem), UL RS št. 8/1998
 12. Odlok o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico in Senovo (zazidalno območje nad rudniško restavracijo - ZN Senovo - Nova kolonija), UVC št. 26/1966
 13. Odlok o sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov (dopolnilni načrt za Senovo - stara kolonija), SDL št. 19/1981
 14. Odlok o sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov (dopolnilni načrt za Krško območje ŽITO - Imperial), SDL št. 19/1981
 15. Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona Brestanica – sejmišče, UL SRS št. 30/1988
 16. ZN industrijska cona Žadovinek (sprejet leta 1985)
 17. Sprememba in dopolnitev ZN IC Žadovinek (sprejet 2000)
 18. ZN eksploatacija gramoza levi breg Save
 19. ZN Krka Novo mesto
 20. ZN Leskovec obrtna cona
 21. ZN Spodnji Grič I in II
 22. Sprememba in dopolnitev ZN Spodnji Grič II (sprejet 1995)
 23. ZN sanitarna deponija
 24. ZN deponija premoga ob reki Savi – NEK
 25. ZN Narpel Krško
 26. ZN Ul. MDB Leskovec (leto 1988)
 27. Sprememba in dopolnitev ZN obrtna cona MDB Leskovec (sprejet 1997)
 28. ZN Sejmišče Brestanica (sprejet 1988)
 29. ZN Dorc Brestanica (sprejet 1991)
 30. Sprememba in dopolnitev ZN Dorc Brestanica (sprejet 2004)
 31. ZN Videm
 32. ZN IC Cegelnica Novo mesto
 33. ZN Pavlinov hrib Trebnje
 34. ZN Kare Videm
 35. ZN Spodnji Grič II – spremembe in dopolnitve
 36. ZN Kotlarne, asfaltna baza Boršt
 37. ZN gramoznica Stari Grad (sprejet 1985)
 38. ZN Obrtna cona Partizanska cesta Senovo (sprejet 1993)
 39. ZN Bencinski servis Senovo (sprejet 1993)
 40. ZN stanovanjska gradnja v Koprivnici (sprejet 1994)
 41. ZN Bencinski servis Spodnji Grič (1994)
 42. ZN Poslovno stanovanjska gradnja v Leskovcu (sprejet 1996)
 43. ZN stanovanjska gradnja ob ulici Anke Salmič v Leskovcu (sprejet 1996)
 44. ZN Bencinski servis Kostanjevica na Krki (sprejet 1997)
 45. ZN razširjeno ureditveno območje naselja Brod (sprejet 1999)
 46. ZN Bencinski servis Križaj (sprejet 2000)
 47. ZN Poslovni objekti v Stari vasi (sprejet 2000)
 48. ZN Žlapovec (1993)
 49. ZN za turistični kompleks na Sremiču (sprejet 2002)
 50. Sprememba in dopolnitev ZN Žlapovec (sprejet 2004)
 51. ZN Videm – Polšca (leto 2005)
 52. ZN območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo (Kastelic Drnovo, sprejet 2000)
 53. Sprememba in dopolnitev ZN obrtna cona Leskovec (sprejet 2002)
 54. Sprememba in dopolnitev ZN obrtna cona Leskovec (sprejet 2005)
 55. ZN Obrtna cona Kostanjevica na Krki (sprejet 2006)
 56. Sprememba in dopolnitev ZN dela mesta Krško (Elekta – sprejet 2006)
   
 •  Lokacijski načrti (LN) v skladu z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (ZUN):

 1. LN čistilna naprava in kanal v Brestanici
 2. LN RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov (sprejet 1988)
 3. LN DV 2 x 110 kV Krško – Novo mesto
 4. LN KATV Krško (1988)
 5. LN Plinovod Posavje – Dolenjska (1998)
 6. LN Plinovod primarna mestna mreža Krško (1990)
 7. LN KATV Senovo
 8. LN plinifikacija mesta Krško I. faza (1996)
 9. LN Stara vas sever – Velenje
 10. LN DV 2 x 110 kV Beričevo – Krško
 11. LN DV 2 x 110 kV Grosuplje – Trebnje
 12. LN parkirišče NEK (1997)
 13. LN prečna povezava glavne ceste z regionalno cesto in most – prva faza (1998)
 14. LN telekomunikacijski kabelski sistem Ljubljana – Novo mesto – Krško – Zagreb; I. faza Novo mesto – Krško – republiška meja (Bregana) – potek na območju občine Krško (1991)
 15. LN rekonstrukcija regionalne ceste R362 Brestanica – Senovo (1992)
 16. LN rekonstrukcija Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem (1994)
 17. LN Poslovna cona Miklavž na Dravskem polju (sprejet 2007)
   
 •  Ureditveni načrti v skladu z Zakonom o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (ZUN):

 1. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas, UL RS št. 8/1998
 2. Odlok o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec, UL RS št. 9/1998
 3. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Raka, UL RS št. 24/2001
 4. Odlok o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo, UL RS št. 69/1999
 5. Odlok o ureditvenem načrtu Brestanica-trg, UL RS št. 6/1996
 6. Odlok o ureditvenem načrtu Staro mestno jedro II - Krško, UL RS št. 63/1993
 7. Odlok o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško, SDL št. 8/1986
 8. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem, UL RS št. 24/2001
 9. Odlok o ureditvenem načrtu območja termoelektrarne Brestanica, UL RS št. 11/1997
 10. Odlok o ureditvenem načrtu pokopališče Senovo, UL RS št. 70/1997
 11. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Podbočje, UL RS št. 68/1997
 12. Odlok o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško, UL SRS št. 48/1987
 13. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško, UL RS št. 59/1997
 14. Odlok o ureditvenem načrtu Pokopališče Krško, UL RS št. 12/1995
 15. Odlok o ureditvenem načrtu Ravno peskokop, UL RS št. 6/1991
 16. Odlok o ureditvenem načrtu "pokopališče Brestanica", UL RS št. 8/1992
 17. Odlok o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo, UL RS št. 75/2000
 18. UN Dolenjske Toplice
 19. UN Mrzla dolina – Novo mesto
 20. UN naselje NEK
 21. UN mestno jedro Kostanjevica (1995)
 22. UN Trebnje – center

 

 • Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN) v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt):

 1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kompleks Krka Krško«, UL RS št. 53/2009
 2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Drnovo – vzhod, UL RS št. 116/2008


Strokovne podlage:

 • Urbanistične zasnove (UZ) v skladu z Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-1):

 1. Kostanjevica
 2. Krško
 3. Brestanica
 4. Senovo
 5. Sevnica
 6. Novo mesto
 7. Mirna

 

 • Urbanistični načrti (UN) v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt):

 1. UN Rimske Toplice


Galerija nekaterih referenc